User Rating: 0 / 5

DCC101_4fbการส่องสว่างของไฟหน้ารถยนต์จะต้องมีการปรับตั้งการฉายลําแสงอย่างถูกต้อง ถ้าหากมีการส่องสว่างของลําแสงที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นผลทําให้เกิดอุบัติเหตุ ได้ ซึ่งควรตรวจเช็คเป็นประจําทุกๆ 12 เดือน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนไฟหน้าของรถยนต์ใหม่ หรือเมื่อได้ทําการโหลดรถด้วยนะครับ

อุปกรณ์และเครื่องมือ:

 • จัดเตรียมหาสถานที่ๆมีกําแพง ฉาก หรือผนัง ในแนวตั้ง ที่รถสามารถจอดห่างจากกําแพงได้ 25-35 ฟุตและเป็นพื้นที่ได้ระดับไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
 • ชอล์คสําหรับขีดบนกําแพง หรือถ้าเป็นผนังแบบอื่นก็ใช้เทปพันสายไฟแทนได้
 • กระดาษแข็งหรือวัสดุทึบแสง เอาไว้สําหรับปิดหลอดไฟดวงอื่นไม่ให้ไปกวนลําแสงที่เราจะทําการปรับ
 • เครื่องมือสําหรับทําการปรับ เช่น ไขควง
 • ตลับเมตรสําหรับวัดระยะห่างของรถจากกําแพง

Image

จัดเตรียมรถที่จะทําการปรับ:

 • ตรวจเช็คระดับของน้ํามันเชื้อเพลิงให้อยู่ประมาณครึ่งถัง
 • ตรวจเช็คลมยางด้านซ้ายและขวาให้เท่ากัน
 • ตรวจเช็คน้ำหนักสิ่งของต่่างบนรถให้เหมือนกับสภาวะการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นคนขับ ผู้โดยสาร ของสิ่งไหนไม่จําเป็นก็เอาออกซะเปลืองน้ำมัน

จัดตั้งตําแหน่งรถเพื่อเริ่มต้นการปรับ:

 • ทําการเลื่อนรถเข้าไปใกล้ๆกับกําแพง
 • ด้านข้างของตัวรถต้องตั้งฉากกับแนวกําแพง

ทําการติดเครื่องหมายบนกําแพง (ใช้ชอล์คหรือเทปก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพกําแพง)

 • Line A ; เป็นเส้นบอกตําแหน่งกึ่งกลางทางแนวตั้งของตัวรถ โดยวัดจากด้าน ข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งของตัวรถ
 • Line B ; เป็นเส้นทางแนวนอนที่มีระดับความสูงเดียวกับไฟหน้าที่เราจะทํา การปรับ
 • Line C ; เป็นเส้นทางแนวตั้งที่ติดเพื่อบอกตําแหน่งของหลอดไฟแต่ละดวง ที่เรา จะทําการปรับ มีกี่หลอดก็เพิ่มไปให้ครบ
 • Line D ; เป็นเส้นทางแนวนอนที่ขนานกับเส้น B แต่ว่าให้ติดต่ำลงมาอีก 3 นิ้ว

Image

จัดตําแน่งรถสําหรับทําการปรับ:

 • ทําการเลื่อนรถถอยหลังออกมาห่างจากกําแพง 25 ฟุต และต้องให้ตัวรถตั้งฉากกับกําแพงอยู่เหมือนเดิม
 • เริ่มทําการปรับไฟต่ำก่อน

Image

 

การปรับไฟต่ำ:

 • ทําการปรับไฟต่ำดวงที่เหลือ โดยย้าย cover มาปิดไฟดวงที่ปรับเรียบร้อย
 • ตําแหน่ง screw ที่เอาไว้สําหรับปรับมุมทางแนวตั้งและแนวนอน โดยส่วนใหญ่ไฟต่ำก็จะมี 2 จุด และไฟสุงก็จะมี 2 จุด แต่ตําแหน่งและลักษณะของ screw จะแตกต่างกันออกไปตามรถแต่ละรุ่นแต่ละ model
 • ลักษณะลาย Pattern ของไฟต่ำทั้งสองข้างเมื่อฉายลงบนกําแพง จุด Cut off ของ Low beam Pattern คือ จุดที่ระดับของแสงเริ่มมีการยกระดับสูงขึ้น
 • ทําการปรับให้จุด cut off ของ low beam pattern ที่ฉายอยู่บนกําแพง ค่อยๆเลื่อนไปทับอยู่่บนจุด C1/D และ C4/D ของเทปที่ติดไว้บนกําแพง
 • ทําการปรับที่ละข้าง และปิดไฟดวงอื่นๆที่เรายังไม่ได้ทําการปรับด้วยกระดาษแข็ง หรือวัสดุทึบแสงที่เราเตรียมไว้
 • ทําการปรับโดยใช้ไขควงหมุนที่ screw สําหรับปรับมุมแนวนอนของไฟหน้าให้แนว Top cut off ค่อยๆเลื่อนเข้าไป ขนานกับเส้นเทป Line D จากนั้นจึงทําการปรับมุมทางแนวตั้ง ให้ cut off ของ Low beam pattern ฉายลงมาอยู่บนตําแหน่ง ที่ Line D มาตัดกับ Line C สําหรับไฟต่ำคือจุด C1/D และ C2/D

Image Image ImageImageImage

การปรับไฟสูง:

 • เปิดไฟสูง
 • ทําการปรับที่ละข้าง และปิดไฟดวงอื่นๆที่เรายังไม่ได้ทําการปรับด้วยกระดาษแข็ง หรือวัสดุทึบแสงที่เราเตรียมไว้
 • ทําการปรับ screw สําหรับปรับมุมแนวตั้ง,แนวนอน ของไฟสูง โดยทําการปรับให้จุดศูนย์กลางของการส่องสว่าง มาฉายอยู่บนจุดที่ เทป Line B มาตัดกับ Line C ซึ่งก็คือจุด C2/B และ C3/B

Image

จากการปรับตามวิธีการขั้นตนจะทําให้รถของคุณมีการส่่องสว่างของไฟหน้าอยู่ใน ตําแหน่งขั้นตนที่ดี จากนั้นจึงทําการทดลองขับจริงเพื่อสังเกตว่าระดับไฟสูงหรือไฟต่ำที่เราได้ ทําการปรับไปนั้นสูงหรือต่ำเกินไปหรือเปล่า โดยอาจสังเกตได้จากแนว horizontal cut off ควรจะอยู่ไม่เกินระดับของกระโปรงหลังของรถเก๋งคันข้างหน้าคุณ

Ref: How to aim your head lights