User Rating: 5 / 5

How to Reset ECU, Throttle and Activate Self-learning Mode จะต้องทำทุกครั้งที่เรามีการเปลี่ยน Sensor ที่มีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ อาทิเช่น MAF, Lamda, Injector, etc. ขั้นต่อการ Reset ECU กับลิ้นเร่ง และเข้าสู่ Mode Self-learning คือ

  1. ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกทั้งไว้ประมาณ 45 นาที
  2. ต่อขั้วแบตกลับเข้าไป และบิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง MAR 90 วินาที
  3. บิดกุญแจแต่ยังไม่ต้องถอดออก แล้วรออีก 90 วินาที
  4. ติดเครื่องยนต์ โดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่ง ใดๆ ปล่อยให้ติดเครื่องรอบเดินเบาทิ้งไว้ 15 นาที
  5. ดับเครื่องยนต์ และรออีก 10 นาที
  6. ติดเครื่องยนต์และออกไปทำการทดลองวิ่ง ในหลายๆรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ในเมือง, motorway, การเหยียบเร่งเครื่องอย่างรวดเร็ว, ฯลฯ

Note:

  • ขั้นตอนที่ 2-3 เป็นการ Learning Throttle โดยมอเตอร์ลิ้นเร่งจะหมุนลิ้นปีกผีเสื้อกวาดไปมาเพื่อ Learing stage โดยค่า Parameter ที่ได้จะอยู่ในช่วง 3-11
  • ขั้นตอนที่ 4 เป็นการ Learning Throttle 2nd idle learn หลังจากที่เครื่องอยู่ในอุณหภูมิเครื่องยนต์ที่พร้อมทำงานแล้ว ปกติจะสังเกตุได้จากพัดลมระบายความร้อนเริ่มทำงาน ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนนี้อาจเกิด Error code P1688 Motorised Throttle (2nd idle learn) ได้

Reference: 

 How to Reset ECU, Throttle and Activate Self-learning Mode