wall

  • Active Noise Cancellation Wall

    การกำจัดหรือกันเสียงรบกวนในรูปแบบเดิมๆนั้น เราก็จะใช้แผ่นฉนวนทำการหุ้มหรือกั้นเสริมกับผนังเข้าไปเพิ่มเติม แต่การกั้น ลด หรือกำจัด เสียงรบกวนแบบ Active Noise Cancellation นั้นจะมีประสิทธภาพมากการใช้แผ่นฉนวน เพราะมันจะทำการสลายคลื่นความถี่ของเสียงให้รบกวน เพราะเสียงนั้นเกิดมาจากการสั่นสะเทือน ถ้าไม่สันก็ไม่ได้ยินเสียง