CSS

  • Adding Top Gradient Header to Protostar template of Jooma 3.0

    อันนี้เขียนกันลืม เพราะว่าเวลา Joomla update แล้วไฟล์ template จะถูกแทนที่ด้วยไฟล์ version ใหม่กว่า เป็นการเน้น Top header ของ Protostar template ให้ดูมีน้ำหนักมากขึ้นกว่าเดิม โดยการใช้ Gradient ใน CSS ไล่สีแทน โดยเน้นความเข้มสีมากขึ้นตรงบริเวณที่เป็น Top menu แทนการใช้ Background image ก็จะได้ออกมาแบบที่เห็นด้านบน ซึ่งเมื่อเปลี่ยนไปดูใน Mobile ความกว้างที่เปลี่ยนไปก็จะไม่มีผลกระทบต่อการแสดงผล