ประกาศ เรื่องการถอนชื่อออกจากบริษัท SN Provied & Engineering Co.Ltd. ของนายจตุพร ศรีจันทร์ เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม  2554 นายจตุพร ศรีจันทร์ ได้ถูกขอให้เข้าร่วมหุ้นเพื่อทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษํท SN Provied & Engineering Co.Ltd. โดยการชักชวนจากคุณประภัส เพื่อนสมัยเรียน ในลักษณะที่เป็นการยืมชื่อเข้าร่วมจดทะเบียนบริษัท โดยการจดทะเบียนบริษัทได้มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำการปลอมลายมือชื่อของ นายจตุพร โดยไม่ได้รับอณุญาติล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ

นายจตุพร มารู้ที่หลังก่อนหน้าการเปิดบัญชีธนาคารบริษัทร่วมกัน เมื่อเห็นเอกสารการจดทะเบียนบริษัทที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ ณ เวลานั้นไม่ได้ติดใจอะไร เพราะเห็นในความเป็นเพื่อน

จากนั้นจึงได้จัดทำเว็บไซท์ให้กับทาง  SN Provied & Engineering Co.Ltd. โดยคิดในราคากึ่งหนึ่งของมูลค่าราคาทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ตั้งแต่นั้น  บริษัท SN Provied & Engineering Co.Ltd. จึงเปิดดำเนินการเรื่อยมา จนมาถึงเมื่อเดือน ธันวาคม 2554 นายจตุพร มีความไม่มั่นใจในการอนุญาติให้ นายประภัสสร์ เนินคีรี นำชื่อตนเองไปใช้ทำมาหากิน เนื่องจากเหตุผลบางประการ จึงพยายามติดต่อเพื่อแจ้งให้ดำเนินการเอาชื่อจากการเป็นคณะกรรมการของบริษัท โดย นายจตุพร ศรีจันทร์ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสินในการบริหารจัดการบริษัท และไม่เคยได้รับผลประโยชน์ ส่วนแบ่ง หรือกำไรใดๆทั้งสินจากทางบริษัท SN Provied & Engineering Co.Ltd.