การขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน คืนจากสำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตนควรศึกษาข้อกำหนดของทางสำนักงานประกันสังคมให้เข้าใจก่อนเพื่อที่จะได้ไม่เสียผลประโยชน์ในการใช้สิทธิ์รับเงินของตนเองที่จ่ายไปในแต่ละเดือน จากข้อกำหนดสำคัญที่ว่า ผู้ประกันตนต้องไปแสดงความจำนงค์ขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานภายใน 30 วันหลังจากที่ออกจากงาน ไม่อย่างนั้นก็จะได้เงินไม่ครบตามจำนวนวันที่กำหนดไว้คือ

สิทธิที่ท่านจะได้รับประโยชน์ทดแทน

กรณีถูกเลิกจ้าง

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย   โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 

ตัวอย่างเช่น  ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย  โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ตัวอย่างเช่น นาย จตุพร ศรีจันทร์ ลาออก จากบริษัทอินทิเกรท คอนโทรล แอดวานซ์ ที่มีนาย เอกชัย หวายนำ และนางสาวทัศนีย์ บัวจันทร์ เป็นเจ้าของบริษัท โดยได้ลาออกจากบริษัท และทำงานเป็นวันสุดท้าย คือวันที่ 20 ธันวาคม 2554 แต่ทางบริษัทได้ทำการแบ่งจ่ายส่วนที่เหลือให้แก่นายจตุพร งวดแรกเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 จำนวนเงิน +14,700.00 บาท เป็นเงินเดือน 20 วันของเดือนธันวาคม และงวดที่ 2 เป็นเงินที่นายจตุพร ออกไปก่อนเพื่อสนับสนุนงานของบริษัท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 เป็นจำนวนเงินอีก +6,258.00หลังจากที่นายจตุพร ได้ออกมา  โดยให้เหตุผลว่าไม่มีเงินจ่าย และไม่เคยพูดถึงหุ้นบริษํท 20% ที่บอกว่าจะแบ่งให้แก่นายจตุพร

นายจตุพรได้ไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานกับทางสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 แต่เนื่องจากทาง บริษัทอินทิเกรท คอนโทรล แอดวานซ์ ได้ยื่นข้อมูลกับทางสำนักงานประกันสังคมว่า นาย  จตุพร ศรีจันทร์ ทำงานเดือนสุดท้าย คือเดือน พฤศจิกายน 2554 ส่งผลให้ นาย จตุพร ศรีจันทร์ ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการรับเงินทดแทนกรณีว่างงานได้ครบตามจำนวนวันทั้งหมด 90 วัน นับจากวันที่ 1  ธันวาคม 2554 คงเหลือไว้เพียงแค่เงินทดแทนกรณีว่างงาน เหตุด้วยลาออกมาจากงาน นับจากวันที่ 16 มกราคม 2555 ไปจนครบ 90 วันจากวันที่นายจ้างได้แจ้งข้อมูลให้สำนักงานประกันสังคม เป็นจำนวน 43 วัน โดยให้ได้รับในอัตรา 30% ของเงินเดือน คูณด้วยจำนวนวันที่เหลือ และทำการแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน โดยนายจตุพร ต้องเดินทางไปลงนามรับเงินทุกครั้ง สำนักงานงานประกันสังคมจึงจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ในภายหลัง โดย นาย จตุพร ศรีจันทร์  ไม่ได้ไปรับเงินทดแทนงวดสุดท้ายจำนวน 900 บาท ซึ่งเป็นเศษของจำนวนวันที่เหลือเพียงไม่กี่วัน

http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=607

Pin It