User Rating: 0 / 5

DCC101_4fbการส่องสว่างของไฟหน้ารถยนต์จะต้องมีการปรับตั้งการฉายลําแสงอย่างถูกต้อง ถ้าหากมีการส่องสว่างของลําแสงที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นผลทําให้เกิดอุบัติเหตุ ได้ ซึ่งควรตรวจเช็คเป็นประจําทุกๆ 12 เดือน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนไฟหน้าของรถยนต์ใหม่ หรือเมื่อได้ทําการโหลดรถด้วยนะครับ

อุปกรณ์และเครื่องมือ:

 • จัดเตรียมหาสถานที่ๆมีกําแพง ฉาก หรือผนัง ในแนวตั้ง ที่รถสามารถจอดห่างจากกําแพงได้ 25-35 ฟุตและเป็นพื้นที่ได้ระดับไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
 • ชอล์คสําหรับขีดบนกําแพง หรือถ้าเป็นผนังแบบอื่นก็ใช้เทปพันสายไฟแทนได้
 • กระดาษแข็งหรือวัสดุทึบแสง เอาไว้สําหรับปิดหลอดไฟดวงอื่นไม่ให้ไปกวนลําแสงที่เราจะทําการปรับ
 • เครื่องมือสําหรับทําการปรับ เช่น ไขควง
 • ตลับเมตรสําหรับวัดระยะห่างของรถจากกําแพง

Image

จัดเตรียมรถที่จะทําการปรับ:

 • ตรวจเช็คระดับของน้ํามันเชื้อเพลิงให้อยู่ประมาณครึ่งถัง
 • ตรวจเช็คลมยางด้านซ้ายและขวาให้เท่ากัน
 • ตรวจเช็คน้ำหนักสิ่งของต่่างบนรถให้เหมือนกับสภาวะการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นคนขับ ผู้โดยสาร ของสิ่งไหนไม่จําเป็นก็เอาออกซะเปลืองน้ำมัน

จัดตั้งตําแหน่งรถเพื่อเริ่มต้นการปรับ:

 • ทําการเลื่อนรถเข้าไปใกล้ๆกับกําแพง
 • ด้านข้างของตัวรถต้องตั้งฉากกับแนวกําแพง

ทําการติดเครื่องหมายบนกําแพง (ใช้ชอล์คหรือเทปก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพกําแพง)

 • Line A ; เป็นเส้นบอกตําแหน่งกึ่งกลางทางแนวตั้งของตัวรถ โดยวัดจากด้าน ข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งของตัวรถ
 • Line B ; เป็นเส้นทางแนวนอนที่มีระดับความสูงเดียวกับไฟหน้าที่เราจะทํา การปรับ
 • Line C ; เป็นเส้นทางแนวตั้งที่ติดเพื่อบอกตําแหน่งของหลอดไฟแต่ละดวง ที่เรา จะทําการปรับ มีกี่หลอดก็เพิ่มไปให้ครบ
 • Line D ; เป็นเส้นทางแนวนอนที่ขนานกับเส้น B แต่ว่าให้ติดต่ำลงมาอีก 3 นิ้ว

Image

จัดตําแน่งรถสําหรับทําการปรับ:

 • ทําการเลื่อนรถถอยหลังออกมาห่างจากกําแพง 25 ฟุต และต้องให้ตัวรถตั้งฉากกับกําแพงอยู่เหมือนเดิม
 • เริ่มทําการปรับไฟต่ำก่อน

Image

 

การปรับไฟต่ำ:

 • ทําการปรับไฟต่ำดวงที่เหลือ โดยย้าย cover มาปิดไฟดวงที่ปรับเรียบร้อย
 • ตําแหน่ง screw ที่เอาไว้สําหรับปรับมุมทางแนวตั้งและแนวนอน โดยส่วนใหญ่ไฟต่ำก็จะมี 2 จุด และไฟสุงก็จะมี 2 จุด แต่ตําแหน่งและลักษณะของ screw จะแตกต่างกันออกไปตามรถแต่ละรุ่นแต่ละ model
 • ลักษณะลาย Pattern ของไฟต่ำทั้งสองข้างเมื่อฉายลงบนกําแพง จุด Cut off ของ Low beam Pattern คือ จุดที่ระดับของแสงเริ่มมีการยกระดับสูงขึ้น
 • ทําการปรับให้จุด cut off ของ low beam pattern ที่ฉายอยู่บนกําแพง ค่อยๆเลื่อนไปทับอยู่่บนจุด C1/D และ C4/D ของเทปที่ติดไว้บนกําแพง
 • ทําการปรับที่ละข้าง และปิดไฟดวงอื่นๆที่เรายังไม่ได้ทําการปรับด้วยกระดาษแข็ง หรือวัสดุทึบแสงที่เราเตรียมไว้
 • ทําการปรับโดยใช้ไขควงหมุนที่ screw สําหรับปรับมุมแนวนอนของไฟหน้าให้แนว Top cut off ค่อยๆเลื่อนเข้าไป ขนานกับเส้นเทป Line D จากนั้นจึงทําการปรับมุมทางแนวตั้ง ให้ cut off ของ Low beam pattern ฉายลงมาอยู่บนตําแหน่ง ที่ Line D มาตัดกับ Line C สําหรับไฟต่ำคือจุด C1/D และ C2/D

Image Image ImageImageImage

การปรับไฟสูง:

 • เปิดไฟสูง
 • ทําการปรับที่ละข้าง และปิดไฟดวงอื่นๆที่เรายังไม่ได้ทําการปรับด้วยกระดาษแข็ง หรือวัสดุทึบแสงที่เราเตรียมไว้
 • ทําการปรับ screw สําหรับปรับมุมแนวตั้ง,แนวนอน ของไฟสูง โดยทําการปรับให้จุดศูนย์กลางของการส่องสว่าง มาฉายอยู่บนจุดที่ เทป Line B มาตัดกับ Line C ซึ่งก็คือจุด C2/B และ C3/B

Image

จากการปรับตามวิธีการขั้นตนจะทําให้รถของคุณมีการส่่องสว่างของไฟหน้าอยู่ใน ตําแหน่งขั้นตนที่ดี จากนั้นจึงทําการทดลองขับจริงเพื่อสังเกตว่าระดับไฟสูงหรือไฟต่ำที่เราได้ ทําการปรับไปนั้นสูงหรือต่ำเกินไปหรือเปล่า โดยอาจสังเกตได้จากแนว horizontal cut off ควรจะอยู่ไม่เกินระดับของกระโปรงหลังของรถเก๋งคันข้างหน้าคุณ

Ref: How to aim your head lights

Pin It

More DIY Articles

 • Computer Tuesday, 12 February 2013

  วันนี้เราจะมาทำระบบกล้องวงจรปิดระดับมืออาชีพ ราคาถูก เอาไว้ใช้เองในบ้าน สำนักงาน ร้านค้า หรือสถานที่ต่างๆที่ต้องการ สามารถเพิ่มจำนวนกล้องได้ตามต้องการ...

 • Automotive Wednesday, 29 December 2010

  คราวนี้เราจะมาลองทำเครื่องตั้งไฟจุดระเบิดรถยนต์แบบใช้แสง LED แทน หลอดไฟซีนอนแทนกันดู เพื่อเตรียมตัวตั้งไฟให้เหมาะสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง...

 • Electronics Wednesday, 18 August 2010

  This easy as well as cheap but effective device is mainly intended for your ease to leave your fish autofed. You need no longer worry your fish would starve as this autofeeder would replace your job. This autofeeder device will expell pellets by quantity as well as time intervals as you like. Besides, making this circuit seems to be a bit entertaining as you are insisted to make it yourself and so It would develop your creativity. Don’t worry, it works! This device comprises of 2 sections,...

 • Joomla Wednesday, 11 April 2012

  วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก GSpeech System Plugin สำหรับ Joomla Website เป็นการเพิ่มระบบ Text to Speech ให้กับเว็บไซท์ของคุณ โดยได้รับการขับเคลื่อนผลักดันในการจัดเตรียมบริการ Text to Speech ที่รองรับถึง 58...